Triệu tập Giám đốc Công ty Cổ phần Toàn Phát: Không có việc đưa tiền cho lãnh đạo và các sở, ngành tỉnh Lạng Sơn